Photo: CTA tracks

Informaje o Tytule VI

CTA zobowiązuje się do świadczenia niedyskryminacyjnych usług i zapewnienia, że żadna osoba nie zostanie wykluczona z udziału, nie odmówi się jej korzyści lub w inny sposób nie zostanie poddana dyskryminacji w programach, usługach lub działaniach CTA ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, zgodnie z Tytułem VI Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r.

Chicago Transit Authority zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim klientom najwyższej jakości obsługi na równych zasadach...
bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną lub inny chroniony status.

Klienci chcący uzyskać więcej informacji na temat obowiązków CTA w zakresie niedyskryminacji lub chcący złożyć skargę, mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 1-888-YOUR-CTA or 1-888-CTA-TTY1 or feedback@transitchicago.com.

Złożenie skargi

Każda osoba, która uważa, że CTA dopuściło się wobec niej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, może złożyć skargę na podstawie Tytułu VI. Można tego dokonać wypełniając i przesyłając Formularz skargi z Tytułu VI do CTA Equal Employment Opportunity Unit (”EEO Unit”) pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres wskazany w formularzu lub dzwoniąc na infolinię Diversity Hotline pod numer 312-681-2610. Kliknij podany link, aby uzskać dostęp do Formularza skargi z Tytułu VI.

Zachęcamy klientów do składania lub zgłaszania skarg w ciągu (30) trzydziestu dni kalendarzowych od daty wystąpienia domniemanej dyskryminacji. Nieprzesłanie wypełnionego formularza skargi z Tytułu VI do EEO Unit w ciągu 180 dni od domniemanej dyskryminacji może skutkować administracyjnym zamknięciem skargi.

Wstępne rozpatrzenie skargi

Gdy CTA EEO Unit otrzyma formularz skargi z Tytułu VI, złożony zgodnie z powyższą procedurą, przeanalizuje skargę w celu ustalenia, czy dotyczy ona potencjalnego naruszenia Tytułu VI.

Jeśli EEO Unit ustali, że do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji potrzebne są dodatkowe informacje, skontaktuje się z klientem. Klient otrzyma uzasadnioną ilość czasu na dostarczenie wymaganych informacji. Jeśli klient nie dostarczy wymaganych informacji, nie będzie chciał kontynuować sprawy lub w inny sposób nie udzieli odpowiedzi, skarga może zostać administracyjnie zamknięta przez EEO Unit.

Po zakończeniu wstępnego rozpatrzenia skargi przez EEO Unit klient otrzyma pismo potwierdzające (Acknowledgement Letter). Pismo to wskaże wyniki wstępnego przeglądu skargi przez EEO Unit pod kątem tego, czy potencjalnie doszło do naruszenia Tytułu VI. Jeśli zostanie ustalone, że potencjalnie nie doszło do naruszenia Tytułu VI, skarga zostanie administracyjnie zamknięta. Jeśli zostanie ustalone, że potencjalnie doszło do naruszenia Tytułu VI, EEO Unit przystąpi do zbadania skargi.

Dochodzenie w sprawie skargi i wewnętrzny proces odwoławczy

Po zakończeniu dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia Tytułu VI prowadzonego przez EEO Unit  klient otrzyma pismo rozstrzygające (Determination Letter). W piśmie tym wskazany zostanie wynik dochodzenia i informacja, czy naruszenie miało miejsce, czy też nie.

Jeśli klient chce wewnętrznie odwołać się od decyzji EEO Unit, może złożyć wniosek o odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Tytułu VI (Title VI Appeals Committee) CTA, wypełniając i przesyłając Formularz Odwoławczy ds. Tytułu VI na adres pocztowy lub adres e-mail podany w dokumencie. Skargi dotyczące Tytułu VI należy składać w ciągu piętnastu (15) dni od daty otrzymania pisma rozstrzygającego. Komisja Odwoławcza ds. Tytułu VI (Title VI Appeals Committee) nie będzie rozpatrywać żadnych nowych dowodów ani ponownie badać skargi. Komisja Odwoławcza ds. Tytułu VI (Title VI Appeals Committee) dokona przeglądu dochodzenia i wyciągnie wnioski dotyczące ustaleń w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych.

Złożenie skargi do U.S. Department of Transportation

Oprócz prawa klientów do złożenia skargi do CTA, klienci mają również prawo do złożenia skargi z Tytułu VI do U.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration's Office of Civil Rights. Siedziba główna znajduje się pod adresem 1200 New Jersey Ave, SE, Washington D.C. 20590, a biuro regionalne jest zlokalizowane przy 200 West Adams Street, Suite 320, Chicago, IL 60606.

Jeśli klient złoży skargę z Tytułu VI do CTA EEO Unit, a także złoży skargę dotyczącą tej samej sprawy do zewnętrznej agencji lub sądu, EEO Unit zaprzestanie dochodzenia w tej sprawie.

Informacje pokrewne

  1. Standardy usług CTA, maj 2023 r. (zatwierdzone przez Chicago Transit Board w maju 2023 r.)
  2. Plan pomocy językowej, maj 2023 r. (zatwierdzony przez Chicago Transit Board w maju 2023 r.)
  3. Zasady dotyczące równości usług i opłat, kwiecień 2013 r. (zatwierdzone przez Chicago Transit Board w kwietniu 2013 r.)
  4. Zmiana taryfy za 2021 r. Tytuł VI Analiza kapitału własnego, październik 2021 r.
  5. Analiza kapitału własnego w 2018 r. dotycząca zmiany taryfy w tytule VI, grudzień 2017 r.
  6. Analiza równości w systemie taryf otwartych (Open Standards Fare System Equity Analysis), czerwiec 2013 r.
  7. Tytuł VI Raport trzyletni z programu - 2019–2022 (zatwierdzony przez Chicago Transit Board 2023)
System status snapshot
‘L’ route status
Red Line
Normal Service
Brown Line
Normal Service
Green Line
Normal Service
Orange Line
Normal Service
Pink Line
Normal Service
Purple Line
Normal Service
Yellow Line
Normal Service
Bus routes w/alerts
Elevator alerts